Äldre Nysvenska

Den äldre nysvenskan är en indelning för språket man talade och skrev i Sverige 1526-1732. Den äldre nysvenskan hade två delar, formellt kyrkligt språk och vardagsspråk.

År 1541 översätts hela svenska bibeln, denna bibel var under namnet Gustav Vasas bibel. Bibeln innehöll stavning som t.ex. ck istället för det gamla kk. Bokstäverna å, ä och ö fick nu sina moderna bokstavsformer. För att undvika att det lät för danskt så skrevs infinitiv med A istället för det vanliga E. Bibelöversättningen gällde i Sverige i nästan 400 år. Först 1917 fick Sverige en ny bibelöversättning.

Under 1500-talet rådde en allmän ortografisk oreda. Ett ord kunde stavas på många olika sätt. Men under 1600-talet ökade boktryckandet i Sverige vilket ledde till att man började diskutera vilka regler som skulle gälla för stavning. Två viktiga motståndare i debatten var Urban Hiärne och Jesper Swedberg.
Franskan började under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet att bli kulturspråket i hela Europa och fick en ledande roll både ekonomiskt och politiskt i Sverige. Franskan talades oftast av adeln och svenskan fick många lånord därifrån, ofta sådana som parfym, garderob och karamell.

Exempel på äldre nysvenska ur Gustav II Adolfs kungaförsäkran från 1611:[1]
"Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, att såsom menige Sverigis rikis ständer, högre och nidrige, opå den allmennelige riksdag, som höldts i Norköping opå det år 1604, då samptychte och beviliade en arfförening om den konungslige regering här i riket således, att näst efter vår sal:e kere her faders dödelige afgång då vele de anamma och bekenna oss för deres rätte herre och regerande konung.”

Olaus Petri var en svensk reformator, humanist och historiker. Han föddes i Örebro år 1493, och var son till en smed. Han hade också en bror, Laurentius Petri Nericius som studerade tillsammans med Olaus, på kungens kostnad, i Wittenberg, troligen hos Martin Luther. När Olaus kom tillbaka till Sverige blev han statsskrivare i Stockholm, kyrkoherde i Storkyrkosamlingen och rikskansler år Gustav Vasa. Olaus var också denna man som översatte bibeln till svenska.Olaus blev år 1540, tillsammans med Laurentius Andreae, dömd till döden, för att han inte hade fört fram ett hot mot kungen som han hört under en bikt. Domen omvandlades till böter och 1543 utnämndes Olof till kyrkoherde i Storkyrkan i Stockholm.Olofs bäst kända juridiska verk är Domarregler, som ingår i Sveriges rikes lag och Finlands lag[2]

[1] http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ldre_nysvenska
[2]http://sv.wikipedia.org/wiki/Olaus_Petri